Application invited for appointment of Non-Teaching Staff

Office Bearers

As a large member of Kerala Muslim intellectuals, doctors, engineers, business men and workers employed or carrying out their own businesses in Middle East countries for the last three decades, there was natural formation of many MES units in different parts of Gulf countries viz. Kuwait, Riyadh, Jeddah, Oman, Salalah, Dubai, Abu Dhabi, Al Ain, Sharjah, Fujairah, Doha & Qatar Units. These gulf units and MES have decided to establish combined projects in Kerala like engineering colleges and other institutions.

The first project of this kind is MES Arts College at Villyapally. The Kuwait unit is collaborating with the Calicut committee and has established a school at Atholi. The UAE unit is planning a major project in Kerala, but the major achievement being the establishment of MES Indian School, Doha in Qatar. The EDUCON- 2001 conducted at Dubai was a grand success with the presence and participation of many educationists from India and the gulf. The gulf committees are regularly conducting seminars, medical camps, quiz competitions and coaching classes

Application invited for the post of Principals

Notification-Principal

Application-Principal

Womens Colleges

S.NoName of Institution
1MES Fathima Gafoor Memorial Women's College, Nadakkavu, Calicut - 673 011.
2MES Women's College, Tirur, Malappruam Dist - 676 101.
3MES Women's College, Pathayikkara, Perinthalmanna, Malappuram Dist. - 679 322.
4MES Women's College,Manayath Complex, Kodathipadi, Mannarkkad, Palakkad Dist - 678 582.
5MES Women's College, Mele Pattambi, Palakkad Dist. Pin - 679 306.
6MES Women's College, Alanallur, Palakkad Dist.
7MES Women's College, Palakkad Dist.
8MES Women's College, Vadakkancherry

Gallery

Contact Us

THE MUSLIM EDUCATIONAL SOCIETY (REGD.)

MES Fathima Ghafoor Memorial Women’s College Campus.
Kannur Road, Nadakkavu : P.O,
Calicut – 673011.
Ph : 0495-2761189, 2369321, 2762886, 2366369
Email: meskerala@gmail.com
Web: www.meskerala.com


View Larger Map

Golden Jubilee

Golden

Golden Jubliee Valedictory Summit to be held on 22nd to 25th jan 2015 at Calicut.

Program Schedule List

skan-\mÀ ]c-¼c
apJy-hn-jbw þ “`mc-X-¯nsâ ka{Kamb hfÀ¨-bn apkvenw kw`m-h\'”

ImkÀtKmUv:

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
ImkÀtKmUv PnÃm I½nän\hw-¼À1. Ihn Sn. Dss_Zv
2. k¦c`mjm kwkvImcw

I®qÀ

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
_mhm dkn-U³jy kvIqÄ, XetÈcn18.10.2014ae_mdnse cmjv{Sob, kmaqly, hnZym`ymk taJebn XetÈcnbnse apkvenw kw`mh\IÄ
BÀSvkv tImtfPv, Iq¯v ]d¼v30.10.2014Ad¡Â cmPIpSpw_hpw, tIbnamcpw Ncn{XXmfpIfnÂ
kn._n.Fkv.C. kvIqÄ, Iq¯v ]d¼v21.10.2014ap³ C´y³ apkvenw {]knUâpamÀ

hb-\mSv

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
hb\mSv PnÃm I½nän & Fw.C.Fkv. tlmkv]näÂ\hw-¼À1. Sn¸phnsâ ]Stbm«w
2. ]cn-ØnXn {]m[m\yw

tImgn-t¡mSv

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
tUm. K^qÀ sat½m-dn-b a¼mSv tImtfPv8.10.20104^pSvt_mfnse kw`m-h-\bpw, kvt]mÀSvknse km¶n-[yhpw
Fw.-C.-F-kv. tImtfPv, s]m¶m\n 23.9.20141. ssk\p±o³ aJvZqw X§Ä,
2. KÄ^v ]W-¯nse kzm[o-\hpw ae-_m-dnse amdp¶ kv{Xo Pohn-X-hpw.
F©n\obdnwKv tImtfPv, Ipän¸pdw Bâv
BÀ¡nsSIv¨À tImtfPv, Ipän¸pdw
30.11.20141. D¶X hnZym-`ymkw KpW-ta-·-bpw Ah-kc ka-Xzhpw
2.tIcf¯nse ]ÅnIÄ
sI.hn.-Fw. BÀSvkv tImtfPv, hfmt©cn11.10.2014, 28.10.2014,
29.10.2014.
1. aÞepw XpSÀ kw`h§fpw
2. am¸nf kwkvIm-c-¯nse Ad_v kzm[o\w
3. hnhn[ hnj-b-§fn skan-\m-dp-IÄ
sk³{SÂ kvIqÄ, XncqÀ 30.9.2014hmK¬ {SmPUn ae-_mÀ Iem-]-¯nse Pzen-¡p¶ HtcSv.
sk³{S kvIqÄ, Xm\qÀ8.11.20141. INA h¡w A_vZp JmZÀ
2. ae-_mÀ am¸nf kwkvImcw sshhn-[y-§-fpw, sshcq²y§fpw
sk³{SÂ kvIqÄ, ]p¯\¯mWn 16.10.2014ae-_m-dnse amdp¶ kv{Xo apJw
BÀSvkv tImtfPv, s]cn´Âa® 1.10.2014I«netÈcn apl½Zv auehnbpw Jnem^¯v {]Øm\hpw
lbÀ sk¡âdn kvIqÄ, hfmt©cn, (Ccn-¼n-fnbw )10.10.2014Ad_n aebmfw kmln-Xy-hpw ]Ým-¯e-hpw,.
lbÀ sk¡âdn kvIqÄ, s]m¶m\n8.10.2014sambvXp auehnbpw C´y³ kzmX{´ykachpw
lbÀ sk¡âdn kvIqÄ, a¼mSv 1.11.2014Ing¡³ Gd\m«nse kmaqly ]cn-hÀ¯\¯n Iemþ\mSI {]Øm\§Ä¡pÅ ]¦v
tUm. F³.-sI. apl½Zv sat½m-dn-b sk³{S kvIqÄ, hfmt©cn 13.10.2014KÄ^v kzm[o\w ae-_m-dn “ Ncn-{Xhpw hÀ¯am\hpw”
F©n-\n-b-dnwKv Iym¼kv kvIqÄ, Ipän¸pdw18.10.2014\nfmXoc amam¦ Ncn-{X-¯n apkvenw kap-Zm-b-¯nsâ ]¦v.
saUn-¡Â tImtfPv Iym¼kv kvIqÄ, s]cn´Âa® 23.10.2014C´ybnse apkvenw kwKoX km{am«pIÄ
saUn¡Â tImtfPv, s]cn-´Âa®29.10.20141. D¶X hnZym-`ymk cwKs¯ kv{Xo ]pcpj A\p-]m-Xhpw, Bi-¦-Ifpw
2. 1921 ]qt¡m«qÀ Iem]hpw am¸nfamcpw
PnÃm I½nän14.10.2014tambn³Ip«n sshZycpsS kw`m-h-\-IÄ
Gd-\mSv Xmeq¡v I½nän15.10.2014kmap-Zm-bnI kwL-S-\-Ifpw, C´y³ cmjv{So-bhpw
h­qÀ bqWnäv I½nän16.11.2014C´y-bnse apkvenw thm«v _m¦v kXy-tam, anYytbm?
awKew bqWnäv I½nän22-.10.20141. hÅt¯mÄ Ihn-X-I-fnse CkvemanI kzm[o\w
2. `mjm kmln-Xy-¯n am¸nf¸m«p-I-fpsS kzm[o\w

]me-¡mSv

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
IÃSn tImtfPv, a®mÀ¡mSv14.10.2014am-¸nf¸m«p-I-fnse \mtSmSn kzm[o\w
lbÀ sk¡âdn kvIqÄ, Heht¡mSv23.10.2014tIc-f-¯nse kmaq-lnI kmwkvIm-cnI taJ-e-I-fn Sn¸p-kp¯msâ kw`m-h\
lbÀ sk¡âdn kvIqÄ, a®mÀ¡mSv24.10.2014C´y³ ImbnI cwKs¯ apkvenw kw`mh\IÄ
h\nXm tImtfPv, a®mÀ¡mSv9.10.2014_joÀ IrXnIfnse aX\nct]-£-Xbpw kv{XoIYm]m{Xhpw
h\nXm tImtfPv, ]me¡mSv & h\nXm aoäv, tIcf18.10.2014apkvenw kv{XoimàoIcWw km[y-X-Ifpw shÃp-hn-fn-Ifpw
CâÀ\m-j-W kvIpÄ, ]«m¼n14.10.2014]«m¼n t\À¨bpw aX-ssa{Xnbpw
h\nXm tImtfPv, ]«m¼n27.10.2014kv{Xo hnZym-`ymkwþ bmYm-Øn-Xn-Icpw Xo{h-hm-Zn-Ifpw aem-e-bpsS {]k-ànbpw
PnÃm I½nän\hw-¼Àkzm{ib hnZym-`ymkw t\«-hpw, tIm«hpw, \yq\-]£ km[y-X-Ifpw
]«m¼n bqWnäv23.9.2014\yq\-]£ hnZym-`ymkw, kv{Xo hnZym-`ymkw,Fw.- C.-F-Ênsâ ]¦v
sslkvIqÄ, ap­qÀ\hw-¼ÀhnZym`ymk cwKs¯ apkvenw kw`m-h-\-IÄ

XriqÀ

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
Akvam_n tImtfPv, sImSp§ÃqÀ21.10.2014sImSp§Ãqcnsâ kmwkvImcnI ss]XrIhpw, atXXcXzhpw
PnÃm I½nän & kn._n.Fkv.C. kvIqÄ, sImSp§ÃqÀ 22.11.2014apl½Zv A_vZpdlnam³ kmln_pw kzmX{´y ka-chpw
lbÀ sk¡âdn kvIqÄ, sImSp§ÃqÀ2.11.2014sImSp§Ãqcnse apkvenw \thm°m\ {]Øm\w (aW¸mSv IpSpw_w, apl-½Zv A_vZp-d-ln-am³ kmln_v, koXn kmln_v, tUm. ]n.-sI. A_vZp K^qÀ kmln_v XpS-§n-b-h-cpsS kw`mh\IÄ)
bq¯v hnwKv PnÃm I½nän14.12.2014aebmf kn\nabpw sImSp§Ãqcpw
^m¯na dlvam³ bp.-]n. kvIqÄ. tht¡mSv. ]n.-sh-¼-ÃqÀ1.11.2014Nn{X-c-N\m aÕcw
PnÃm I½nän17.10.2014hnfw-_c dmenbpw, kphÀ® Pp_nen {]Jym]\ kt½-f-\hpw

Fd-Wm-Ipfw

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
amd¼Ån tImtfPv9.10.2014C´ymhn`P\w kXyhpw anYybpw
sFamäv tImtfPv, Beph 17.10.2014hyhkmb {]apJcpw km¼¯nI cwKhpw, F¶ hnj-b-¯n hnhn-[-§-fmb ]cn-]m-Sn-IÄ
DtZymKaÞÂ kvIqÄ17.10.2014tZiob {]Øm\hpw kw`mh\Ifpw
F©n\obdnwKv tImtfPv, Ip¶pIc 10.11.2014kmlnXy¯nse apkvenw kw`mh\
BÀSvkv tImtfPv, Ip¶pIc17.9.2014þ19.9.2014apkvenw kapZmb¯nsâ ]ptcmKXnbn Fw.C.Fknsâ kw`mh\IÄ, hnhn[ ]cn-]m-Sn-IÄ
PnÃm I½nän30.10.2014Jnem^¯pw tZiob{]Øm\hpw
s{Sbn\nwKv tImtfPv, FS-¯e15.10.2014Aeo ktlmZc³amÀ
Fw.C.Fkv. tImtfPv, FdWmIpfw28.10.2014sU¡v\n apkvenw & t{SUnwKv
sIm¨n Xmeq¡v I½nän11.11.2014I¨n, t_md, AembnamÀ, ]«mWn kw`mh\IÄ
IW-b-¶qÀ Xmeq¡v I½nän7.12.2014Iem -km-lnXy cwKs¯ apkvenw kw`m-h-\-IÄ

Be-¸pg

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
PnÃm I½nän\hw-¼ÀAÃmam CJv_mensâ kw`m-h-\-IÄ
kn._n.Fkv.C. kvIqÄ, Be-¸pg\hw-¼ÀAd_n `mjm kw`mh\IÄ
h\nXm hn`mKw Be-¸pg20.9.2014Xmfw sXäp¶ Iuamcw

CSp¡n

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
BÀSvkv tImtfPv, s\Sp¦­w 7.10.2014CSp-¡n-bpsS an{i-kw-kvIr-Xn-bn Fw.-C.-F-Ênsâ kzm[o\w
PnÃm I½nän9.10.2014tIc-f-¯nse apkvenw hnZym-`ymkw Ignª Ac-\q-äm­pw hcp¶ Im \qäm­pw
lbÀ sk¡âdn kvIqÄ, h­³ta-Sv, CSp¡n9.10.2014apKÄ cmPm-¡-·m-cpsS kw`mh\IÄ

tIm«bw

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
Fcptaen tImtfPv14.10.2014hmhcpw A¿¸\pw aXkulmÀ±hpw
PnÃm I½nän (Cucm-äp-t]«)31.10.2014AIv_dpw aXkulmÀ±hpw
Cucmäpt]« tImtfPv18.10.2014Cucmäpt]«-bpsS kmwkvIm-cnI ss]Xr-Ihpw apkvenw kap-Zm-b-hpw.
ap­¡bw F¨v.Fkv.Fkv.\hw-¼Àkeow Aen (]£n)
N§\mtÈcn Xmeq¡v I½nän18.10.2014A©p -hn-f-¡nsâ \mSpw aX-kulmÀ±hpw

sImÃw

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
F©n\nbdnwKv tImtfPv, Nm¯-¶qÀ\hw-¼À`mcX¯nsâ kb³kv &sSIvt\mfPnbnse kw`mh\IÄ
PnÃm I½nän\hw-¼Àssh¡w apl½Zv _jodpw aebmf kmlnXyhpw
PnÃbnse tÌäv kvIqfpIÄ\hw-¼À1. JÆmen kzm[o\w
2. apKÄ hmkvXp amXrIbpsS kzm[o\w tIcf¯nÂ
3. `£W coXnbn {]hmkn kzm[o\w

Xncp-h-\-´-]pcw

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
PnÃm I½nän17.11.2014tamZn kÀ¡mdpw \yq\-]-£hpw
bq¯v hnwKv11.11.2014Kbm lnµpØm\n kwKoX¯nsâ kw`m-h-\-IÄ

h\nXm skan-\mÀ

kwLm-S-IÀþ h\nXm aoäv HmÀK-ss\-knwKv I½n-än, tIcfXn¿Xnhnjbw
ae-¸pdw Fw.-C.-F-kv. I½n-än, h\nXm I½n-än, XncqÀ h\nXm tImtf-Pv (Xn-cqÀ sk³{SÂ kvIqÄ HmUn-täm-dn-bw)14.10.2014apkvenw kv{XoPohnXhpw, {]hmkhpw
h\nXm tImtfPv ]me-¡mSv (Su¬ lmÄ ]me-¡m-Sv)18.10.2014apkvenw kv{XoimàoIcWw km[yXIfpw,
shÃphnfnIfpw
Be-¸pg h\nXm I½nän8.11.2014apkvenw kv{Xo bmYmØnXnIXz¯n\pw, B[q\nIXbv¡pw at[y
kwØm\ I½nän (tIm-gn-t¡mSv Su¬ lmÄ)3.12.2014apkvenw kv{XoPohnXw aebmf kn\nabnÂ

aäp skan-\m-dp-IÄ

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
ÌmânwKv I½nän Hm^v ]mc-e & skÂ^n-\m³knwKv (Imen-¡äv SÆÀ)15.11.2014aàn X§Ä apX tUm. ]n.sI. A_vZpÄ K^qÀ hscþ Hcp \qäm-­nse apkvenw \thm-°m\ Ne-\-§Ä
kwØm\ I½nän & tImgn-t¡mSv PnÃm I½nän (tIm-gn-t¡mSv Su¬lmÄ)18.11.2014ae-bmf kmln-Xyhpw, aX \yq\-]-£hpw (Nne {]ikvX cN-\-I-fn-te¡v Hsc-¯n-t\m-«w)
kwØm\ I½nän & XriqÀ PnÃm I½nän (Xr-iqÀ Su¬)Unkw-¼ÀkmwkvIm-cn-I-þ-km-lnXy cwKs¯ khÀ®h¡-c-W-§Ä
kwØm\ I½nän & ae-¸pdw PnÃm I½nän(a-e-¸pdw Su¬)Unkw-¼ÀXo{h-hmZhpw aX-au-eoI hmZhpw
kwØm\ I½nän & Fd-Wm-Ipfw PnÃm I½nän(Fd-Wm-Ipfw Su¬ lmÄ)Unkw-¼Àam[y-a-§-fpw kmaqly \oXnbpw

s]mXp skan-\mÀ hnj-b-§Ä

 • _lpkzc kaq-l-hpw CkvemanI ImgvN-¸mSpw
 • GI-ssZh hnizm-khpw aX-§fpw
 • k¨mÀ I½n-änbpw _m¡n-]-{Xhpw
 • \thm-°m\ {]Øm\w hÀ¯-am\ Ime-L-«-¯nÂ
 • {]mtZ-inI ]mÀ«n-Ifpw C´y³ apkveow§fpw
 • \yq\-]£ {]oW\w kXyhpw anXybpw
 • aX-]-cn-hÀ¯-\-¯nsâ ImWm-¸p-d-§Ä
 • I]-S-hn-hm-Z-§fpw, hÀ¤o-b-Xbpw
 • ^nenw s^Ìn-hÂ(-apkveow IY-I-fpÅ lnµn-þ-a-e-bmfw kn\n-a-IÄ)
  2015 P\-phcn Ipän-¨nd, tImgn-t¡mSv
 • kmwkvIm-cnI tZio-b-Xbpw P\m-[n-]-Xyhpw
 • almßm KmÔnbpw sk¡p-e-dn-khpw

bph-P\ hn`mKw

“bph-lr-Z-b-§-fn-te¡v ]Xn-\m-bn-c-§Ä AWn-tN-cp-¶p’
Fw.-C.-F-kv. bq¯v hnwKv kwØm\ I½nän kwL-Sn-¸n-¡p¶ kphÀ® Pp_nen Fw.-C.-F-kv. “bph-P\ bm{X’ \hw-¼À 16þ22, ImkÀtKmUv apX Xncp-h-\-´-]pcw hsc

BZ-cn-¡Â

aX kulmÀ±-¯n\p th­n tkh\a\p-jvSn¨ tZio-b-X-e-¯n-epÅ {]apJ hyàn-Isf BZ-cn-¡Â

]»n-knän

 • PnÃm-þXm-eq-¡v-þ-bq-Wn-äv-þ-Øm-]\X-e-§fn {]N-cWw ià-am-¡m³ Ìnb-dnwKv I½n-än-IÄ cq]o-I-cn-¡Ww
 • PnÃIfn {]kn-Uânsâ t\Xr-Xz-¯n hml\ hnfw-¼c PmY
 • PnÃm-þXm-eq-¡v-þ-bq-Wn-äv-þ-Øm-]\X-e-§fn hnfw-¼c dmen-IÄ
 • PnÃm-þXm-eq-¡v-þ-bq-Wn-äv-þ-Øm-]\X-e-§fn AXve-äpIÄ ]s¦-Sp¡p¶ Iq«- tbm«w
 • hnZymÀ°n-IfneqsS Pp_nen ktµiw(`w-Kn-bpÅ IhÀ {]nâv sNbvXv 10 cq]¡v \ÂIÂ)
 • kwØm-\-¯p-S-\o-fw Unkw-¼À 26\v ]XmI Zn\w
 • P\p-hcn 13,14 sImSn-ac PmYbpw ]XmI PmYbpw
 • aW-¸m-S³ t{Sm^n¡pth­n thmfnt_mÄ SqÀ®saâv (tIm-gn-t¡mSv)

2015 P\-phcn 22

9.30am ]XmI DbÀ¯Â
10.00am kn.-_n.-F-kv.-C. BÀSvkv s^Ìv (5 thZn-IÄ)\fµ HmUn-täm-dnbw.
tZiobskan-\mÀ (Su¬ lmÄ)

2015 P\-phcn 23

10.00pm 12.30pm Poh-\-¡m-cpsS kwKahpw tZiob skan-\mdpw (Sm-tKmÀ lmÄ)
2.00pm Poh-\-¡m-cpsS kwKahpw hnhn[ ]cn-]m-Sn-Ifpw (Sm-tKmÀ lmÄ, \fµ HmUn-täm-dn-bw, Pp_nen lmÄ, Su¬ lmÄ, Pb HmUn-täm-dn-bw)

2015 P\p-hcn 24

9.00am Fw.-C.-F-kv. {]hÀ¯I kwK-aw
11.00am bph-P-\-þ-hn-ZymÀ°n- kwKaw –
11.00am h\nXm kwKaw
3.00pm tZiob skan-\mÀ, Iem-]-cn-]m-Sn-IÄ (Sm-tKmÀ lmÄ, \fµ HmUn-täm-dn-bw, Pp_nen lmÄ, Su¬ lmÄ, Pb HmUn-täm-dn-bw)

2014 P\p-hcn 25 4.00pm

^vtfm«p-I-tfm-Sp-Iq-Snb kmwkvIm-cnI tLmj-bm-{X, kam-]\ kt½-f\w (tIm-gn-t¡mSv _o¨v)

Career

Projects

Overseas Units

As a large member of Kerala Muslim intellectuals, doctors, engineers, business men and workers employed or carrying out their own businesses in Middle East countries for the last three decades, there was natural formation of many MES units in different parts of Gulf countries viz. Kuwait, Riyadh, Jeddah, Oman, Salalah, Dubai, Abu Dhabi, Al Ain, Sharjah, Fujairah, Doha & Qatar Units. These gulf units and MES have decided to establish combined projects in Kerala like engineering colleges and other institutions.

The first project of this kind is MES Arts College at Villyapally. The Kuwait unit is collaborating with the Calicut committee and has established a school at Atholi. The UAE unit is planning a major project in Kerala, but the major achievement being the establishment of MES Indian School, Doha in Qatar. The EDUCON- 2001 conducted at Dubai was a grand success with the presence and participation of many educationists from India and the gulf. The gulf committees are regularly conducting seminars, medical camps, quiz competitions and coaching classes

© Copyright. Muslim Educational Society. All Rights Reserved

Powered by iTech