Womens Colleges

S.NoName of Institution
1MES Fathima Gafoor Memorial Women's College, Nadakkavu, Calicut - 673 011.
2MES Women's College, Tirur, Malappruam Dist - 676 101.
3MES Women's College, Pathayikkara, Perinthalmanna, Malappuram Dist. - 679 322.
4MES Women's College,Manayath Complex, Kodathipadi, Mannarkkad, Palakkad Dist - 678 582.
5MES Women's College, Mele Pattambi, Palakkad Dist. Pin - 679 306.
6MES Women's College, Alanallur, Palakkad Dist.
7MES Women's College, Palakkad Dist.

Gallery

Contact Us

THE MUSLIM EDUCATIONAL SOCIETY (REGD.)

MES Fathima Ghafoor Memorial Women’s College Campus.
Kannur Road, Nadakkavu : P.O,
Calicut – 673011.
Ph : 0495-2761189, 2369321, 2762886, 2366369
Email: meskerala@gmail.com
Web: www.meskerala.com


View Larger Map

Golden Jubilee

Golden

Golden Jubliee Valedictory Summit to be held on 22nd to 25th jan 2015 at Calicut.

Program Schedule List

skan-\mÀ ]c-¼c
apJy-hn-jbw þ “`mc-X-¯nsâ ka{Kamb hfÀ¨-bn apkvenw kw`m-h\'”

ImkÀtKmUv:

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
ImkÀtKmUv PnÃm I½nän\hw-¼À1. Ihn Sn. Dss_Zv
2. k¦c`mjm kwkvImcw

I®qÀ

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
_mhm dkn-U³jy kvIqÄ, XetÈcn18.10.2014ae_mdnse cmjv{Sob, kmaqly, hnZym`ymk taJebn XetÈcnbnse apkvenw kw`mh\IÄ
BÀSvkv tImtfPv, Iq¯v ]d¼v30.10.2014Ad¡Â cmPIpSpw_hpw, tIbnamcpw Ncn{XXmfpIfnÂ
kn._n.Fkv.C. kvIqÄ, Iq¯v ]d¼v21.10.2014ap³ C´y³ apkvenw {]knUâpamÀ

hb-\mSv

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
hb\mSv PnÃm I½nän & Fw.C.Fkv. tlmkv]näÂ\hw-¼À1. Sn¸phnsâ ]Stbm«w
2. ]cn-ØnXn {]m[m\yw

tImgn-t¡mSv

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
tUm. K^qÀ sat½m-dn-b a¼mSv tImtfPv8.10.20104^pSvt_mfnse kw`m-h-\bpw, kvt]mÀSvknse km¶n-[yhpw
Fw.-C.-F-kv. tImtfPv, s]m¶m\n 23.9.20141. ssk\p±o³ aJvZqw X§Ä,
2. KÄ^v ]W-¯nse kzm[o-\hpw ae-_m-dnse amdp¶ kv{Xo Pohn-X-hpw.
F©n\obdnwKv tImtfPv, Ipän¸pdw Bâv
BÀ¡nsSIv¨À tImtfPv, Ipän¸pdw
30.11.20141. D¶X hnZym-`ymkw KpW-ta-·-bpw Ah-kc ka-Xzhpw
2.tIcf¯nse ]ÅnIÄ
sI.hn.-Fw. BÀSvkv tImtfPv, hfmt©cn11.10.2014, 28.10.2014,
29.10.2014.
1. aÞepw XpSÀ kw`h§fpw
2. am¸nf kwkvIm-c-¯nse Ad_v kzm[o\w
3. hnhn[ hnj-b-§fn skan-\m-dp-IÄ
sk³{SÂ kvIqÄ, XncqÀ 30.9.2014hmK¬ {SmPUn ae-_mÀ Iem-]-¯nse Pzen-¡p¶ HtcSv.
sk³{S kvIqÄ, Xm\qÀ8.11.20141. INA h¡w A_vZp JmZÀ
2. ae-_mÀ am¸nf kwkvImcw sshhn-[y-§-fpw, sshcq²y§fpw
sk³{SÂ kvIqÄ, ]p¯\¯mWn 16.10.2014ae-_m-dnse amdp¶ kv{Xo apJw
BÀSvkv tImtfPv, s]cn´Âa® 1.10.2014I«netÈcn apl½Zv auehnbpw Jnem^¯v {]Øm\hpw
lbÀ sk¡âdn kvIqÄ, hfmt©cn, (Ccn-¼n-fnbw )10.10.2014Ad_n aebmfw kmln-Xy-hpw ]Ým-¯e-hpw,.
lbÀ sk¡âdn kvIqÄ, s]m¶m\n8.10.2014sambvXp auehnbpw C´y³ kzmX{´ykachpw
lbÀ sk¡âdn kvIqÄ, a¼mSv 1.11.2014Ing¡³ Gd\m«nse kmaqly ]cn-hÀ¯\¯n Iemþ\mSI {]Øm\§Ä¡pÅ ]¦v
tUm. F³.-sI. apl½Zv sat½m-dn-b sk³{S kvIqÄ, hfmt©cn 13.10.2014KÄ^v kzm[o\w ae-_m-dn “ Ncn-{Xhpw hÀ¯am\hpw”
F©n-\n-b-dnwKv Iym¼kv kvIqÄ, Ipän¸pdw18.10.2014\nfmXoc amam¦ Ncn-{X-¯n apkvenw kap-Zm-b-¯nsâ ]¦v.
saUn-¡Â tImtfPv Iym¼kv kvIqÄ, s]cn´Âa® 23.10.2014C´ybnse apkvenw kwKoX km{am«pIÄ
saUn¡Â tImtfPv, s]cn-´Âa®29.10.20141. D¶X hnZym-`ymk cwKs¯ kv{Xo ]pcpj A\p-]m-Xhpw, Bi-¦-Ifpw
2. 1921 ]qt¡m«qÀ Iem]hpw am¸nfamcpw
PnÃm I½nän14.10.2014tambn³Ip«n sshZycpsS kw`m-h-\-IÄ
Gd-\mSv Xmeq¡v I½nän15.10.2014kmap-Zm-bnI kwL-S-\-Ifpw, C´y³ cmjv{So-bhpw
h­qÀ bqWnäv I½nän16.11.2014C´y-bnse apkvenw thm«v _m¦v kXy-tam, anYytbm?
awKew bqWnäv I½nän22-.10.20141. hÅt¯mÄ Ihn-X-I-fnse CkvemanI kzm[o\w
2. `mjm kmln-Xy-¯n am¸nf¸m«p-I-fpsS kzm[o\w

]me-¡mSv

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
IÃSn tImtfPv, a®mÀ¡mSv14.10.2014am-¸nf¸m«p-I-fnse \mtSmSn kzm[o\w
lbÀ sk¡âdn kvIqÄ, Heht¡mSv23.10.2014tIc-f-¯nse kmaq-lnI kmwkvIm-cnI taJ-e-I-fn Sn¸p-kp¯msâ kw`m-h\
lbÀ sk¡âdn kvIqÄ, a®mÀ¡mSv24.10.2014C´y³ ImbnI cwKs¯ apkvenw kw`mh\IÄ
h\nXm tImtfPv, a®mÀ¡mSv9.10.2014_joÀ IrXnIfnse aX\nct]-£-Xbpw kv{XoIYm]m{Xhpw
h\nXm tImtfPv, ]me¡mSv & h\nXm aoäv, tIcf18.10.2014apkvenw kv{XoimàoIcWw km[y-X-Ifpw shÃp-hn-fn-Ifpw
CâÀ\m-j-W kvIpÄ, ]«m¼n14.10.2014]«m¼n t\À¨bpw aX-ssa{Xnbpw
h\nXm tImtfPv, ]«m¼n27.10.2014kv{Xo hnZym-`ymkwþ bmYm-Øn-Xn-Icpw Xo{h-hm-Zn-Ifpw aem-e-bpsS {]k-ànbpw
PnÃm I½nän\hw-¼Àkzm{ib hnZym-`ymkw t\«-hpw, tIm«hpw, \yq\-]£ km[y-X-Ifpw
]«m¼n bqWnäv23.9.2014\yq\-]£ hnZym-`ymkw, kv{Xo hnZym-`ymkw,Fw.- C.-F-Ênsâ ]¦v
sslkvIqÄ, ap­qÀ\hw-¼ÀhnZym`ymk cwKs¯ apkvenw kw`m-h-\-IÄ

XriqÀ

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
Akvam_n tImtfPv, sImSp§ÃqÀ21.10.2014sImSp§Ãqcnsâ kmwkvImcnI ss]XrIhpw, atXXcXzhpw
PnÃm I½nän & kn._n.Fkv.C. kvIqÄ, sImSp§ÃqÀ 22.11.2014apl½Zv A_vZpdlnam³ kmln_pw kzmX{´y ka-chpw
lbÀ sk¡âdn kvIqÄ, sImSp§ÃqÀ2.11.2014sImSp§Ãqcnse apkvenw \thm°m\ {]Øm\w (aW¸mSv IpSpw_w, apl-½Zv A_vZp-d-ln-am³ kmln_v, koXn kmln_v, tUm. ]n.-sI. A_vZp K^qÀ kmln_v XpS-§n-b-h-cpsS kw`mh\IÄ)
bq¯v hnwKv PnÃm I½nän14.12.2014aebmf kn\nabpw sImSp§Ãqcpw
^m¯na dlvam³ bp.-]n. kvIqÄ. tht¡mSv. ]n.-sh-¼-ÃqÀ1.11.2014Nn{X-c-N\m aÕcw
PnÃm I½nän17.10.2014hnfw-_c dmenbpw, kphÀ® Pp_nen {]Jym]\ kt½-f-\hpw

Fd-Wm-Ipfw

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
amd¼Ån tImtfPv9.10.2014C´ymhn`P\w kXyhpw anYybpw
sFamäv tImtfPv, Beph 17.10.2014hyhkmb {]apJcpw km¼¯nI cwKhpw, F¶ hnj-b-¯n hnhn-[-§-fmb ]cn-]m-Sn-IÄ
DtZymKaÞÂ kvIqÄ17.10.2014tZiob {]Øm\hpw kw`mh\Ifpw
F©n\obdnwKv tImtfPv, Ip¶pIc 10.11.2014kmlnXy¯nse apkvenw kw`mh\
BÀSvkv tImtfPv, Ip¶pIc17.9.2014þ19.9.2014apkvenw kapZmb¯nsâ ]ptcmKXnbn Fw.C.Fknsâ kw`mh\IÄ, hnhn[ ]cn-]m-Sn-IÄ
PnÃm I½nän30.10.2014Jnem^¯pw tZiob{]Øm\hpw
s{Sbn\nwKv tImtfPv, FS-¯e15.10.2014Aeo ktlmZc³amÀ
Fw.C.Fkv. tImtfPv, FdWmIpfw28.10.2014sU¡v\n apkvenw & t{SUnwKv
sIm¨n Xmeq¡v I½nän11.11.2014I¨n, t_md, AembnamÀ, ]«mWn kw`mh\IÄ
IW-b-¶qÀ Xmeq¡v I½nän7.12.2014Iem -km-lnXy cwKs¯ apkvenw kw`m-h-\-IÄ

Be-¸pg

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
PnÃm I½nän\hw-¼ÀAÃmam CJv_mensâ kw`m-h-\-IÄ
kn._n.Fkv.C. kvIqÄ, Be-¸pg\hw-¼ÀAd_n `mjm kw`mh\IÄ
h\nXm hn`mKw Be-¸pg20.9.2014Xmfw sXäp¶ Iuamcw

CSp¡n

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
BÀSvkv tImtfPv, s\Sp¦­w 7.10.2014CSp-¡n-bpsS an{i-kw-kvIr-Xn-bn Fw.-C.-F-Ênsâ kzm[o\w
PnÃm I½nän9.10.2014tIc-f-¯nse apkvenw hnZym-`ymkw Ignª Ac-\q-äm­pw hcp¶ Im \qäm­pw
lbÀ sk¡âdn kvIqÄ, h­³ta-Sv, CSp¡n9.10.2014apKÄ cmPm-¡-·m-cpsS kw`mh\IÄ

tIm«bw

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
Fcptaen tImtfPv14.10.2014hmhcpw A¿¸\pw aXkulmÀ±hpw
PnÃm I½nän (Cucm-äp-t]«)31.10.2014AIv_dpw aXkulmÀ±hpw
Cucmäpt]« tImtfPv18.10.2014Cucmäpt]«-bpsS kmwkvIm-cnI ss]Xr-Ihpw apkvenw kap-Zm-b-hpw.
ap­¡bw F¨v.Fkv.Fkv.\hw-¼Àkeow Aen (]£n)
N§\mtÈcn Xmeq¡v I½nän18.10.2014A©p -hn-f-¡nsâ \mSpw aX-kulmÀ±hpw

sImÃw

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
F©n\nbdnwKv tImtfPv, Nm¯-¶qÀ\hw-¼À`mcX¯nsâ kb³kv &sSIvt\mfPnbnse kw`mh\IÄ
PnÃm I½nän\hw-¼Àssh¡w apl½Zv _jodpw aebmf kmlnXyhpw
PnÃbnse tÌäv kvIqfpIÄ\hw-¼À1. JÆmen kzm[o\w
2. apKÄ hmkvXp amXrIbpsS kzm[o\w tIcf¯nÂ
3. `£W coXnbn {]hmkn kzm[o\w

Xncp-h-\-´-]pcw

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
PnÃm I½nän17.11.2014tamZn kÀ¡mdpw \yq\-]-£hpw
bq¯v hnwKv11.11.2014Kbm lnµpØm\n kwKoX¯nsâ kw`m-h-\-IÄ

h\nXm skan-\mÀ

kwLm-S-IÀþ h\nXm aoäv HmÀK-ss\-knwKv I½n-än, tIcfXn¿Xnhnjbw
ae-¸pdw Fw.-C.-F-kv. I½n-än, h\nXm I½n-än, XncqÀ h\nXm tImtf-Pv (Xn-cqÀ sk³{SÂ kvIqÄ HmUn-täm-dn-bw)14.10.2014apkvenw kv{XoPohnXhpw, {]hmkhpw
h\nXm tImtfPv ]me-¡mSv (Su¬ lmÄ ]me-¡m-Sv)18.10.2014apkvenw kv{XoimàoIcWw km[yXIfpw,
shÃphnfnIfpw
Be-¸pg h\nXm I½nän8.11.2014apkvenw kv{Xo bmYmØnXnIXz¯n\pw, B[q\nIXbv¡pw at[y
kwØm\ I½nän (tIm-gn-t¡mSv Su¬ lmÄ)3.12.2014apkvenw kv{XoPohnXw aebmf kn\nabnÂ

aäp skan-\m-dp-IÄ

kwLm-S-IÀXn¿Xnhnjbw
ÌmânwKv I½nän Hm^v ]mc-e & skÂ^n-\m³knwKv (Imen-¡äv SÆÀ)15.11.2014aàn X§Ä apX tUm. ]n.sI. A_vZpÄ K^qÀ hscþ Hcp \qäm-­nse apkvenw \thm-°m\ Ne-\-§Ä
kwØm\ I½nän & tImgn-t¡mSv PnÃm I½nän (tIm-gn-t¡mSv Su¬lmÄ)18.11.2014ae-bmf kmln-Xyhpw, aX \yq\-]-£hpw (Nne {]ikvX cN-\-I-fn-te¡v Hsc-¯n-t\m-«w)
kwØm\ I½nän & XriqÀ PnÃm I½nän (Xr-iqÀ Su¬)Unkw-¼ÀkmwkvIm-cn-I-þ-km-lnXy cwKs¯ khÀ®h¡-c-W-§Ä
kwØm\ I½nän & ae-¸pdw PnÃm I½nän(a-e-¸pdw Su¬)Unkw-¼ÀXo{h-hmZhpw aX-au-eoI hmZhpw
kwØm\ I½nän & Fd-Wm-Ipfw PnÃm I½nän(Fd-Wm-Ipfw Su¬ lmÄ)Unkw-¼Àam[y-a-§-fpw kmaqly \oXnbpw

s]mXp skan-\mÀ hnj-b-§Ä

 • _lpkzc kaq-l-hpw CkvemanI ImgvN-¸mSpw
 • GI-ssZh hnizm-khpw aX-§fpw
 • k¨mÀ I½n-änbpw _m¡n-]-{Xhpw
 • \thm-°m\ {]Øm\w hÀ¯-am\ Ime-L-«-¯nÂ
 • {]mtZ-inI ]mÀ«n-Ifpw C´y³ apkveow§fpw
 • \yq\-]£ {]oW\w kXyhpw anXybpw
 • aX-]-cn-hÀ¯-\-¯nsâ ImWm-¸p-d-§Ä
 • I]-S-hn-hm-Z-§fpw, hÀ¤o-b-Xbpw
 • ^nenw s^Ìn-hÂ(-apkveow IY-I-fpÅ lnµn-þ-a-e-bmfw kn\n-a-IÄ)
  2015 P\-phcn Ipän-¨nd, tImgn-t¡mSv
 • kmwkvIm-cnI tZio-b-Xbpw P\m-[n-]-Xyhpw
 • almßm KmÔnbpw sk¡p-e-dn-khpw

bph-P\ hn`mKw

“bph-lr-Z-b-§-fn-te¡v ]Xn-\m-bn-c-§Ä AWn-tN-cp-¶p’
Fw.-C.-F-kv. bq¯v hnwKv kwØm\ I½nän kwL-Sn-¸n-¡p¶ kphÀ® Pp_nen Fw.-C.-F-kv. “bph-P\ bm{X’ \hw-¼À 16þ22, ImkÀtKmUv apX Xncp-h-\-´-]pcw hsc

BZ-cn-¡Â

aX kulmÀ±-¯n\p th­n tkh\a\p-jvSn¨ tZio-b-X-e-¯n-epÅ {]apJ hyàn-Isf BZ-cn-¡Â

]»n-knän

 • PnÃm-þXm-eq-¡v-þ-bq-Wn-äv-þ-Øm-]\X-e-§fn {]N-cWw ià-am-¡m³ Ìnb-dnwKv I½n-än-IÄ cq]o-I-cn-¡Ww
 • PnÃIfn {]kn-Uânsâ t\Xr-Xz-¯n hml\ hnfw-¼c PmY
 • PnÃm-þXm-eq-¡v-þ-bq-Wn-äv-þ-Øm-]\X-e-§fn hnfw-¼c dmen-IÄ
 • PnÃm-þXm-eq-¡v-þ-bq-Wn-äv-þ-Øm-]\X-e-§fn AXve-äpIÄ ]s¦-Sp¡p¶ Iq«- tbm«w
 • hnZymÀ°n-IfneqsS Pp_nen ktµiw(`w-Kn-bpÅ IhÀ {]nâv sNbvXv 10 cq]¡v \ÂIÂ)
 • kwØm-\-¯p-S-\o-fw Unkw-¼À 26\v ]XmI Zn\w
 • P\p-hcn 13,14 sImSn-ac PmYbpw ]XmI PmYbpw
 • aW-¸m-S³ t{Sm^n¡pth­n thmfnt_mÄ SqÀ®saâv (tIm-gn-t¡mSv)

2015 P\-phcn 22

9.30am ]XmI DbÀ¯Â
10.00am kn.-_n.-F-kv.-C. BÀSvkv s^Ìv (5 thZn-IÄ)\fµ HmUn-täm-dnbw.
tZiobskan-\mÀ (Su¬ lmÄ)

2015 P\-phcn 23

10.00pm 12.30pm Poh-\-¡m-cpsS kwKahpw tZiob skan-\mdpw (Sm-tKmÀ lmÄ)
2.00pm Poh-\-¡m-cpsS kwKahpw hnhn[ ]cn-]m-Sn-Ifpw (Sm-tKmÀ lmÄ, \fµ HmUn-täm-dn-bw, Pp_nen lmÄ, Su¬ lmÄ, Pb HmUn-täm-dn-bw)

2015 P\p-hcn 24

9.00am Fw.-C.-F-kv. {]hÀ¯I kwK-aw
11.00am bph-P-\-þ-hn-ZymÀ°n- kwKaw –
11.00am h\nXm kwKaw
3.00pm tZiob skan-\mÀ, Iem-]-cn-]m-Sn-IÄ (Sm-tKmÀ lmÄ, \fµ HmUn-täm-dn-bw, Pp_nen lmÄ, Su¬ lmÄ, Pb HmUn-täm-dn-bw)

2014 P\p-hcn 25 4.00pm

^vtfm«p-I-tfm-Sp-Iq-Snb kmwkvIm-cnI tLmj-bm-{X, kam-]\ kt½-f\w (tIm-gn-t¡mSv _o¨v)

Career


S.NoCaption
Notification: Wanted Accounts OfficerClick here to View

Projects

FUTURE PROJECTS

Muslim educational Society envisions to promote the growth and development of the Educational level of the Muslims to greater heights . Activities for starting two more Engineering Colleges is in final stage and these colleges are going to be functional in the next academic year itself. Para-medical Institutes offering B.Sc. MLT, DMLT, DOTT and Pharmacy courses are already in the process of starting in the next academic year itself. In addition, a good number of new Arts and Science Colleges, High schools and CBSE schools are planned to be opened in a phased manner in the coming years.

S.NoFuture Projects
1MES College of Engineering, Kakkodi, Calicut.
2MES College for Advanced Studies, Kochi.
3MES Arts & Science College, Kottayam.
4MES School of Architecture, Calicut.
5MES Institute of Management, Calicut.
6MES Super Specialty Hospital,Calicut.

Overseas Units

As a large member of Kerala Muslim intellectuals, doctors, engineers, business men and workers employed or carrying out their own businesses in Middle East countries for the last three decades, there was natural formation of many MES units in different parts of Gulf countries viz. Kuwait, Riyadh, Jeddah, Oman, Salalah, Dubai, Abu Dhabi, Al Ain, Sharjah, Fujairah, Doha & Qatar Units. These gulf units and MES have decided to establish combined projects in Kerala like engineering colleges and other institutions.

The first project of this kind is MES Arts College at Villyapally. The Kuwait unit is collaborating with the Calicut committee and has established a school at Atholi. The UAE unit is planning a major project in Kerala, but the major achievement being the establishment of MES Indian School, Doha in Qatar. The EDUCON- 2001 conducted at Dubai was a grand success with the presence and participation of many educationists from India and the gulf. The gulf committees are regularly conducting seminars, medical camps, quiz competitions and coaching classes

MES DISTRICT PRESIDENTS

DistrictNameContact Nos.
Kasaragode Dr. K.P. Mohammed Kunhi,
Kaikamba, Kader Manzil,
Uppala Post,
Kasaragod.Dr. K.P. Mohammed Kunhi.
04998 240840, 240270
KannurDr. Shaheed
Rasiya’s, Panoor,
Kannur – 670692.
94472 03641
0476 2680397 ®
drkshaheed@hotmail.com
WayanadJb. K.P. Yousuff Haji,
Koppath Paramal House,
Kolangappara,
Via Meenangadi,
Wayanad.
9447216991
KozhikodeJb. C.T. Zakir Hussain
21/1167-A, “SOLACE”
G. S. A. Road,
P.O. Kallai,
Kozhikode – 673003.
98472 50739
0495-6546082
ctzakir@yahoo.co.in
MalappuramJb. N. Abdul Jabbar
Sherin Manzil,
Valancherry.
Malappuram – 676 552.
94472 44511
0494 2644511, 2644611 (Resi)
2620411 (Off)
encyjabbar@gmail.com
PalakkadJb. M. Abdul Karim
Liberty Agencies
Market Road,
Palakkad–678014.
94472 95573
0491-2535573 (Res)
TrissurJb. K.K. Kunhimoideen
Karukapadath Vediyil,
Eriyad, Kodungallur,
Trichur – 680 664.
94463 68342
0480 2818342 (Resi)
0487 2290232 (Off)
kkunjumoideen@gmail.com
ErnakulamJb. T.M. Zakir Hussain,
Sadique Manzil,
Perumbavoor P.O.,
Ernakulam – 683 542.
98460 13199
0484 2521999
zakkirhussaintm@gmail.com
AlappuzhaJb. E. Abdul Azeez,
Darul Minnath,
Alissery Ward,
Alappuzha – 688 001.
99958 83207
0477 – 2253678
KottayamJb. K.E. Pareeth,
Kollamparambil,
Nadackal,
Erattupetta,
Kottayam - 686121.
94471 19870
0482 - 2272423
IdukkiJb. V.M. Abbas,
Vadakkayil,
Kunnam,
Thodupuzha,
Idukki .
9446132828
KollamJb. M. Wahab IPS (Rtd),
“Ayishas”,
Kankathumukku,
Kollam – 691012.
94962 05050
0474 2053900
2050607
TrivandrumJb. M.K. Kamarudeen,
TC 24/2011, Jiddah House,
P.O. Thaycaud,
Thiruvananthapuram-695014.
94477 74838
0471 2325608 (R)
ChennaiJb. K.V. Mamukoya
146, (New No:215)
Sydenhams Road,
Paramet, Chennai – 600 003.
98400 76396
044 25389689

MES DISTRICT SECRETARIES

DistrictNameContact Nos.
KasaragodeJb. P.A. Arif,
Winterberry Apartments,
P.O. Thana,
Kannur – 670 012.
9946779781
KannurEr. K.P. Mohammed Shafeeque,
Moosa Manzil,
Kayyath Road,
Tellicherry- 1,
Kannur.
9447052277
WayanadAdv. N. Khalid Raja,
Fouz Mahal,
Muttil P.O.,
Wayanad.
9447864133
602821
KozhikodeJb. P.K. Abdul Latheef,
Orchid,
Eranhikkal P.O.,
Elathur,
Kozhikode-673 303.
99952 23212
MalappuramJb. O.C. Mohammed Salahudheen,
ARCEES,
P.O. Purangu,
Malappuram-679 584.
98951 80190
94958 70265
0494 2670265
PalakkadJb. A. Jabbar Ali,
Jeevas Movies,
B.P.L. Kottupatha,
Chandra Nagar P.O.,
Palakkad - 678007.
94471 32676
0491 2570492 (Resi)
3250492 (Off)
TrissurJb. V.M. Shine,
Vellakkattupadikkal House,
Eriyad Post,
Kodungallur,
Thrissur Dist. - 680666.
97455 54255
0480 2818999
ErnakulamJb. V.S. Saidu Muhammed,
Valiya Veettil,
Cheranalloor,
Cochin,
Ernakulam.
94471 43632
AlappuzhaJb. A.M. Rasheed,
Manjusimi,
Paravoor P.O.,
Alappuzha – 688 004.
98951 90672
KottayamEr. Haneef. M.M.,
Moopparuveettil,
Nazeema Manzil,
Rest House Road,
Changanassery,
Kottayam – 686 101.
9447214864
IdukkiAdv. P.H. Haneefa Rawther,
Pallimukkil,
Thodupuzha,
Idukki.
9447331113
KollamDr. S. Thajudeen,
Quarters No. B4,
Kariavattom Campus,
University of Kerala,
Kariavattom – 695581.
9447048988
TrivandrumProf. M. Ibrahim Rawther,
TC 9/830(1), Aashiyana,
Jawahar Lane,
Vellayambalam,
Trivandrum – 10.
98951 22077
0471 2725475
ChennaiJb. M.P. Anwar,
Razeena Matriculation Higher Secondary School,
5, Prof. Subramaniam Street,
Kilpauk, Chennai – 600 010.

Farwood Industries Ltd.,
2/546, East Coast Road,
Neelangarur, Chennai – 600 041.
098410 78608
anwarmp1971@yahoo.co.in

Office Bearers

BOARD OF MEMBERS

The under-mentioned are the MES Office bearers for the period 2016-2019

Dr. P.A.Fazal Ghafoor MD, DM

President

 


Prof. P.O.J. Lebba

General Secretary

 

MES OFFICE BEARERS FOR THE YEAR 2016-2019

DesignationName
PresidentDr. P. A. Fazal Ghafoor,
Manappad P.O:
Nadakkavu,
Calicut - 673 011
Vice PresidentsDr. K. P. Aboobacker,
Pallippuram Road,
Pattambi,
Palakkad - 679 303.
Jb. A. Habeeb Muhammed,
Darul Mubarak,
Civil Station Ward,
Bazar: P.O,
Alappuzha - 688012
Jb. A.M. Aboobacker,
Kaithapadath House,
Thrikkakara,
Cochin - 682 021
Prof. Kadavanad Muhamed,
"Kadbros Estate",
Ponnani,
Malappuram - 679587
General SecretaryProf. P.O.J. Lebba,
"Yakeen" Asramom,
Kollam - 691 002
SecretariesDr. N.M. Mujeeb Rahman,
Nizar Hospital,
Valancherry,
Malappuram - 676 552.
Jb. M. Ali,
Manakkaparambil,
Thaikkattukara P.O.,
Aluva-683106.
Ernakulam District.
Dr. V. K. Jamal Muhayuddeen,
"Charishma",
P.O. Villiappally,
Vatakara - 673 543.
Adv. A.P.M. Nazeer,
No. 25, Galaxy Royal Villa,
Panniyankara,
Thiruvannur Road,
Thiruvannur nada (PO),
Calicut - 673029
TreasurerJb. V. Moidutty,
Nest, Valiyangadi,
Perinthalmanna,
Malappuram - 679 322.

MES OFFICE BEARERS FOR THE YEAR 2013-2016

DesignationName
PresidentDr. P. A. Fazal Ghafoor
“Manappad”
P.O: Nadakkavu,
Calicut – 673 011.
Vice PresidentsJb. A. Habeeb Muhammed
Darul Mubarak
Civil Station Ward
Bazar: P.O, Alappuzha – 688012.
Jb. A. Mohammed
“White Rose”
Pandikkad, Malappuram– 676 521.
Jb. A.M. Aboobacker
Kaithapadath House
Thrikkakara, Cochin – 682 021.
Dr. K. P. Aboobacker
Main Road
Pattambi, Palakkad – 679 303.
General SecretaryProf. P.O.J. Lebba
“Yakeen”
Asramom, Kollam – 691 002.
SecretariesDr. N.M. Mujeeb Rahman
Nizar Hospital,
Valancherry,
Malappuram – 676 552.
Jb. M. Ali,
Manakkaparambil,
Thaikkattukara P.O.,
Aluva – 683 106.
Ernakulam District.
Dr. V. K. Jamal Muhayuddeen,
“Charishma”,
P.O. Villiappally,
Vatakara – 673 543.
Jb. P. H. Nageeb,
Chenappadi Rubber Store,
Erumeli Post, Kottayam – 686509
TreasurerJb. V. Moidutty
“Nest”, Valiyangadi,
Perinthalmanna,
Malappuram – 679 322.

© Copyright. Muslim Educational Society. All Rights Reserved

Powered by iTech